Liturgia písma

Správy SME

Cestovný poriadok

Odkiaľ:
Kam:
Čas: Dátum:

Modlitby

Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu. Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim a poslušným, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť. Panna Mária, ty si bola v Nazarete manželkou a matkou veľmi pokornou a nežnou, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť. Svätý Jozef, ty si bol v Nazarete manželom a otcom veľmi dobrotivým a verným, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; Bohu, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba rodičov za deti

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe. Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj nás rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi. Amen.

Modlitba deti za rodičov

Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v teba a lásku v srdci. Nech v tebe nájdu pravý pokoj. Amen.

Modlitba manželov

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti. Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti, aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji a svornosti. Najláskavejší Bože, buď naším hospodárom! Požehnaj naše práce, aby sme netrpali núdzu. V Teba, Bože, skladáme svoju útechu a dôveru v pozemských i duchovných záležitostiach, lebo bez Tvojej milosti je naša námaha márna. Láskavý Otče, odvráť od nás všetko zlo, ktoré by nám mohlo škodiť na duši a na tele. Daj nám trpezlivosť a silu v protivenstvách, v trápeniach, v chorobách a ochraňuj nás v hodine smrti. Daj nám stálosť v dobrom, aby sme sa raz mohli spojiť so všetkými svojimi blízkymi s Tebou v nebi. Amen.

Modlitba za vysokú školu

Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľudmi, toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre študentov a pedagógov našej univerzity. Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske. Amen.

Modlitba za základnú a strednú školu

Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľudmi, toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre žiakov a učiteľov našej školy. Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske. Amen.

Modlitba o dar priateľstva

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba, v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako, v človeku, čo by rád otvoril svoje srdce, ale necíti sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť popri nikom s ľahostajnou tvárou, so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom. Pane, daj, aby som sa vždy venoval tým, ktorí sú práve nablízku. Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých, čo sa cítia izolovaní a túžia po priateľstve, a daj mi citlivé srdce, ktoré mi umožní objať ich. Pane, osloboď ma od seba samého, aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi a sestre, ktorých mi pošleš do cesty.

Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca. Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva. Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Modlitba miništranta pred sv. omšou.

Pane, som hrdý, že môžem slúžiť ako miništrant. Ty prídeš v tejto sv. omši veľmi blízko ku mne. Nech dnešné stretnutie s Tebou mi pomáha, aby som vedel svoj život lepšie žiť. Daj, aby moja dnešná služba bola oslavou Teba. Amen.

Modlitba miništranta po sv. omši

Pane Ježišu, dnes som mal možnosť sa Ťa dotknúť... Pomáhaj mi stále viac objavovať, aký plán máš s mojim životom. Prosím Ťa, aby som sa vždy správal tak, ako sa na Tvojho miništranta patrí. Amen. Svätí naši patróni orodujte za nás!

Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci a večný Bože, Ty si nás stvoril na svoj obraz a kážeš nám hľadať predovšetkým to, čo je dobré, pravdivé a krásne, zvlášť v Božskej osobe Tvojho Jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista; pomôž nám, prosíme Ťa, na príhovor sv. Izidora, biskupa a Učiteľa Cirkvi, aby sme počas nášho putovania po internete viedli naše ruky a oči iba na to, čo sa Ti páči a obohatili láskou a trpezlivosťou všetkých, ktorých stretneme. Skrze Krista, nášho Pána. Svätý Izidor, oroduj za nás!

Modlitba hriešnika

Áno, Pane, očisť ma, veď nie som hodný ani len vysloviť Tvoje meno, tým menej prijať Ťa pod strechu svojho srdca. Ale Ty miluješ hriešnikov, ktorí uznávajú svoju nehodnosť a s odporom sa odvracajú od svojich hriechov a kľačia pred Tebou s hlbokou vierou, že si im odpustil. Blažení, ktorých pozývaš na svoju hostinu. Blažení svätí v nebesiach, ktorí Ťa na večnej hostine vidia z tváre do tváre! Staň sa mi, Sviatostný môj Spasiteľ, pokrmom večného života! Ježišu, Vykupiteľ môj, buď mojím záchrancom, staň sa mojím Spasiteľom. Som číre nič, Pane, ale to nič sa Ti klania! Amen.

Modlitba za seba samého

Bože, náš Otec, zverujem ti seba samého a prosím, aby som si pri používaní médií – internetu, počítača, tlače, rozhlasu, televízie a filmu vyberal len to, čo ma privádza k poznaniu teba, sveta, ktorý ma obklopuje, a seba samého. Nech informácie z masmédií, ktoré budem prijímať, slúžia rozvoju môjho ducha, rozumu a vzdelania, čo mi umožní smerovať k plnosti ľudskej a kresťanskej zrelosti. Nech ma anjel strážca, ktorého si mi dal za ochrancu a sprievodcu, stráži a vedie, aby som pri používaní masmédií unikal nebezpečenstvám a zlu, s ktorým sa v nich môžem stretnúť, aby som nepremárnil ani čas, ani talenty, ani nezanedbal cez masmédiá konať dobro. Ochráň ma pred únikom z reality a pred sebectvom. Pomáhaj mi, aby som sa chcel a vedel radostne deliť s dobrami, ktoré sám užívam. O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za všetkých ľudí

Všemohúci Bože, ty si sa podujal najdokonalejším spôsobom na dialóg s ľudstvom, a daroval si mu svojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa, láskavo zhliadni na všetky národy, spoločenstvá a ľudí, ktorí navzájom medzi sebou komunikujú prostredníctvom internetu, tlače, rozhlasu, televízie a filmu. Otvor srdcia mužov a žien všetkých rás, náboženstiev a kultúr, aby využívaním mnohých možností techniky, konali službu spoločnému dobru a pričiňovali sa o to, aby pokoj a láska stvárňovali život ľudí vo svete. Prosíme ťa, aby ich prítomnosť v masmédiách prinášala dobré ovocie pre svet vedy a práce. Nech ich táto práca zbližuje s tebou, aby ti slúžila na slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba Jána Pavla II. k Panne Márii

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien - obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Ján Pavol II.: Evangelium Vitae, 105

Za zomrelých rodičov a príbuzných

Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne modlitby za rodičov, bratov, sestry a ostatných našich príbuzných, ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov a stali sa účastní nebeských radostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.