Liturgia písma

Správy SME

Cestovný poriadok

Odkiaľ:
Kam:
Čas: Dátum:

Krížová cesta

I. Ježišova posledná veľkonočná večera

Ježiš vie, že Ho jeden apoštol zradí, druhý zaprie, ostatní sa rozutekajú, a predsa sa im dáva v Eucharistii. V nej sa vlastne dáva všetkým ľuďom. Ježišova pokora a láska sa nám tu zjavuje v nepredstaviteľných rozmeroch.

Modlime sa: Ježišu, nie sme hodní daru Eucharistie, ktorý nám denne ponúkaš. Je to nesmierný dar. Nech sa naša vďačnosť prejavuje častým pristupovaním k tomuto žriedlu Tvojej lásky.

II. Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade

Berie tu na seba všetky hriechy celého ľudstva a vyslovuje otrasný súhlas odpykať za nás nepredstaviteľný trest. Nastal najvážnejší okamich v dejinách človečenstva, rieši sa ľudské vykúpenie a ľudia, aj tí, čo boli Ježišovi najbližší, spia. Spia, hoci ich prosil aby bdeli a modlili sa.

Modlime sa: Ježišu prosíme Ťa, odpusť nám, že sme takí nevšímaví voči Tebe, keď sa denne obetuješ na našich oltároch za spásu všetkých ľudí. Neuvedomujeme si, že hriešne ľudstvo môže existovať len preto, že Ty každodenne vo svätých omšiach na celom svete vyvažuješ nesmierne množstvo a ťarchu našich hriechov.

III. Judášová zrada a Ježišovo zajatie

Keď si Ježiš vyberal apoštolov, vedel, že Judáš Ho zradí. A predsa si ho vybral. Judáš sa stal predobrazom tých, čo Ho budú zrádzať vždy. Budú Ho zrádzať pre pozemské výhody a zo slabosti charakteru.

Modlime sa: Ježišu odpusť nám, že Ťa neustále zrádzame pre osobné výhody alebo z ľahostajnosti. Chceli by sme pri Tebe verne stáť, ale na seba sa nemôžeme spoľahnúť. Prosíme Ťa o pomoc, lebo len s Tebou sme silní.

IV. Ježiš pred židovskou veľradou

Ježiš stojí ticho na otázky neodpovedá. Keď mu nemôžu dokázať žiadnu vinu, pýta sa Ho Kajfáš: "Teda si Ty Syn Boží?" Ježiš prisviedča a dodáva, že odteraz Ho budô vidieť po Božej pravici. Nie sú mu ochotní uveriť. Odsúdia na smrť Boha.

Modlime sa: Ježišu, odpusť tým, čo v Teba neveria a chceli by Ťa odstrániť z dejín a mysle ľudstva. Tvoje milosrdenstvo je bez hraníc. Odpusť im, ako si odpustil všetým svojím prenasledovaťeľom a katom, keď si sa na kríži modlil:"Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia."

V. Peter zaprel Ježiša

Odchádza do tmy a plače. Zo strachu aj my môžeme zaprieť svoju vieru. Keď však nad svojou vinou horko zaplačeme ako Peter, Ježiš nám dá silu vyznávať vieru za každých okolností.

Modlime sa: Ježišu, prosím Ťa za seba i za všetkých kresťanov, kňazov, aby sme verne vytrvali pri Tebe v každej životnej situácii.

VI. Ježiš pred Pilátom

Pri vzšetrovaní sa Pilát pýta Ježiša: "Tak predsa si kráľ?" Bola to nebezpečná otázka zo strany zástupcu rímskeho impéria. Ale Ježiš pokojne odpovedá: "Som kráľ... a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."

Modlime sa: Ježišu Kráľ náš, kraľuj v našich srdciach svojou Pravdou a Láskou.

VII. Ježiša zbičovali a tŕnim korunovali

Kľakaju posmešne pred Ním a posmievajú sa mu. Kráľa večnosti obrátili na posmech. Aké to bude, keď sa s Ním stretnú vo večnosti?

Modlime sa: Ježišu, ktorý si tu vo svätostánku skutočne prítomný, chceme sa Ti klaňať s veľkou úctou, aby sme Ťa tak odprosili za posmech, ktorým Ťa ľudia zahŕňajú.

VIII. Ježiša odsúdili na smrť

Pilát si umýva ruky, lebo vie, že odsúdil nevinného. Ježiš s láskou objíma kríž. Veď raz povedal:"Kto má väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priaťelov?"

Modlime sa: Ježišu, vieme, že sme mali byť večne zatratení, ale Ty si sa z lásky k nám dal odsúdiť miesto nás. Ďakujeme Ti za to z celého srdca.

IX. Šimon pomáha Ježišovi a ženy plačú nad Ježišom

Ježiš akoby bol bezmocný a hodný ľútosti. On je ale všemohúci Boh, ktorý onedlho vstane z mŕtvych. Preto môže povedať: "Neplačte nadomnou ..." Podľa Jeho slov treba plakať nad sebou a nad deťmi, lebo nebezpečenstvo zatratenia je pre každého veľké.

Modlime sa: Ježišu, pomôž nám všetkým, aby sme sa vyhli zatrateniu a dobehli, čo sme zameškali v živote. Veď nás do toho vytúženého cieľa, ktorý si od večnosti určil každému.

X. Ježiša pribíjajú na kríž

Ježišovo rúcho je už v rukác katov, ktorí Ho pribíjajú na kríž. Nechá sa pribiť, lebo taká bola Otcova vôľa.

Modlime sa: Ježišu, keď budeme chorobou a nevládnosťou pribití na lôžko, keď už naše šaty odložia ako nepotrebné, daj nám milosť spoznať v našom utrpení Božiu vôľu.

XI. Ježišove slová z kríža

Je to Jeho testament. Svojim nepriateľom odpôšťa. Matke dáva za syna Jána, Jánovi Matku. Kajôcemu lotrovi nebo, a to ihneď. Aká je v tom nádej pre nás! Blízky je nám najmä kajúci lotor. Svoju dušu porúča Ježiš Otcovi. Slová "Dokonané je", sú bodkou a testamentom.

Modlime sa: Ježišu, nech sa stane podľa Tvojich slov: Odpusť nám naše viny, daj nám Matku, nech sa staneme Jej deťmi, nech sa nám otvorí nebo ako lotrovi, aby sme utíšili Tvoj smäd po našej spáse.

XII. Ježišovi prebodli kopiou bok

Prebodli mu srdce, aby mali istotu, že je naozaj mŕtvy. Mnohí by chceli, aby Ježiš bol definitívne mŕtvy. On je stále život! Ešte aj svojou smrťou rozdáva život - Život večný.

Modlime sa: Ježišu, dovoľ, aby sme sai v krvi a vode, ktorá vytiekla z Tvojho srdca, vyprali rúcho svojej duše, a tak očistení mohli kráčať do neba.

XIII. Ježiša pochovávajú

Boh sa celkom vydal ľuďom do rúk. Môžu Ho ako bezmocného nosiť na rukách, môžu Ho uložiť do hrobu a dáť strážiť, aby už odtiaľ nikdy nevyšiel. Ale toho, kto je Život, nemožno uväzniť natrvalo. Vyjde aj spod skaly.

Modlime sa: Ježišu, radi Ťa príjmame v Eucharistii do svojho srdca a zo Svätého Písma do svojich myslí. Daj, nech nie sme zapečaťeným hrobom, ale hrobom otvoreným - veľkonočným, z ktorého budeš vychádzať k našim bratom.

XIV. Vzkriesenie

Mária Magdaléna stojí pred hrobom a plače. Nevidí Ježiša, lebo je zaujatá len svojim smútkom. Aj my neraz nevidíme Božiu vôľu, nepočujeme Božie vnuknutia, lebo sme v zajatí svojich myšlienok, svojich žiadostí a svojich citov.

Modlime sa: Vzkriesený ježišu, Ty stojíš už blízko, čoskoro Ťa uvidíme. Kiež je to stretnutie s Tebou pre nás radostné a večné. Amen.

Zdieľaj