Predpoveď počasia

Počasie online

Kalendár udalostí

August 2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Správy SME

Cestovný poriadok

Odkiaľ:
Kam:
Čas: Dátum:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Kolačkov

Obec Kolačkov, zastúpená starostom obce vyhlasuje  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kolačkov

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,

vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov( nie starší ako 3 mesiace),

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

- doklad o zdravotnej spôsobilosti  v zmysle  § 10 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Kolačkov“ najneskôr do 7. 7. 2017 do 14.00 h na adresu: Obecný úrad, Kolačkov č. 30, 065 11 Nová Ľubovňa

Dátum a miesto  výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kolačkov, 7. 6. 2017                                                                         

Pavol Zamiška,
starosta obce

 
Zdieľaj